آرژانتین

بازارها آخرین مرجع
پول 58.17 2019-10
بازار سهام 31968 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 2019-06
نرخ بیکاری 10.6 2019-06
نرخ تورم 53.5 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 5.9 2019-09
نرخ بهره 68 2019-10
موازنه تجاری 1168 2019-08
حساب جاری -2561 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.2 2018-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.1 2019-09
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 2019-06
تولید ناخالص داخلی 518 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 751809 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 123758 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 10040 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18282 2018-12
فهرست فعالیتهای اقتصادی 0.6 2019-07
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 103620 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21318 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 111614 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 21758 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33205 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 84366 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 59145 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11837 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.6 2019-06
افراد شاغل 12073 2019-06
افراد بیکار 1438 2019-06
نرخ اشتغال 42.6 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 47.7 2019-06
دستمزد 60851 2019-06
حداقل دستمزد 16875 2019-10
جمعیت 44.5 2018-12
هزینه زندگی خانواده 14400 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 10400 2018-12
رشد دستمزد 4.29 2019-07
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10500 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 53.5 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 5.9 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 254 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 2860 2019-06
قیمت تولید 390 2019-09
قیمت صادرات 152 2019-06
قیمت واردات 117 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 250 2019-09
اندازه اصل تورم 55.3 2019-09
CPI مسکن آب و برق 299 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 265 2019-09
تورم مواد غذایی 56.9 2019-09
انتظارات تورم 30 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 52.4 2019-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 68 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 69.89 2019-09
عرضه پول M0 1310029 2019-09
عرضه پول M1 1538212 2019-08
عرضه پول M2 2188272 2019-08
عرضه پول M3 3855586 2019-08
نرخ بهره سپرده 53.07 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 6454427 2019-08
ذخایر ارزی 47831 2019-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1168 2019-08
حساب جاری -2561 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2018-12
صادرات 5568 2019-08
واردات 4400 2019-08
بدهی خارجی 283567 2019-06
رابطه مبادله 130 2019-06
گردش سرمایه -3325 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 155 2019-08
ورود توریست 261672 2019-07
ذخایر طلا 61.74 2019-09
تولید نفت خام 498 2019-06
شاخص تروریسم 1.68 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.2 2018-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -25368 2019-09
هزینه های دولت 94555 2019-06
درآمدهای دولت 423184 2019-09
هزینه های مالی 448552 2019-09
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 5337 2018-12
درآمد مالیاتی 422000 2019-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 43.7 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -6.4 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.8 2019-08
استفاده از ظرفیت 60.5 2019-08
تغییرات موجودی انبار -8522 2019-06
تولید خودرو 27687 2019-09
ثبت خودرو 26.88 2019-09
شاخص اقتصادی مقدم 0.9 2019-08
سرعت اینترنت 6268 2017-03
آدرس های IP 8203135 2017-03
شاخص رقابتی 57.2 2019-12
رتبه رقابتی 83 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2018-12
رتبه فساد مالی 85 2018-12
آسانی کسب و کار 119 2018-12
تولید فولاد 436 2019-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.1 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 35.8 2019-07
هزینه های مصرف کننده 533656 2019-06
قیمت گازوئیل 0.79 2019-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 6.1 2019-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 781 2019-08
میزان ساخت و ساز -5.9 2019-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آرژانتین - شاخص های اقتصادی.