آرژانتین

بازارها آخرین مرجع
پول 54.71 2019-08
بازار سهام 27231 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.8 2019-03
نرخ بیکاری 10.1 2019-03
نرخ تورم 54.4 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 2.2 2019-07
نرخ بهره 74.96 2019-08
موازنه تجاری 1061 2019-06
حساب جاری -3849 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.2 2018-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.2 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.9 2015-10
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.8 2019-03
تولید ناخالص داخلی 518 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 666751 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 112858 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 10040 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18282 2018-12
فهرست فعالیتهای اقتصادی 2.6 2019-05
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 39914 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22012 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 99191 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 20850 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33278 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 81359 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 55969 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12202 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.1 2019-03
افراد شاغل 11947 2019-03
افراد بیکار 1338 2019-03
نرخ اشتغال 42.3 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 47 2019-03
دستمزد 40911 2019-04
حداقل دستمزد 12500 2019-06
جمعیت 44.5 2018-12
هزینه زندگی خانواده 14400 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 10400 2018-12
رشد دستمزد 4.23 2019-05
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10500 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 54.4 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 2.2 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 230 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 2633 2019-03
قیمت تولید 336 2019-06
قیمت صادرات 152 2019-06
قیمت واردات 117 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 225 2019-07
اندازه اصل تورم 55.1 2019-07
CPI مسکن آب و برق 287 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 244 2019-07
تورم مواد غذایی 58.1 2019-07
انتظارات تورم 30 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 59.3 2019-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 74.96 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 58.41 2019-07
عرضه پول M0 1339297 2019-07
عرضه پول M1 1349525 2019-06
عرضه پول M2 2043886 2019-06
عرضه پول M3 3711625 2019-06
نرخ بهره سپرده 55.49 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 6190041 2019-06
ذخایر ارزی 58620 2019-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1061 2019-06
حساب جاری -3849 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2018-12
صادرات 5235 2019-06
واردات 4174 2019-06
بدهی خارجی 275828 2019-03
رابطه مبادله 130 2019-06
گردش سرمایه -4903 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 161 2019-06
ورود توریست 228494 2019-05
ذخایر طلا 54.9 2019-06
تولید نفت خام 508 2019-04
شاخص تروریسم 1.68 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.2 2018-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -6598 2019-06
هزینه های دولت 90795 2019-03
درآمدهای دولت 520520 2019-06
هزینه های مالی 527118 2019-06
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 5337 2018-12
درآمد مالیاتی 450900 2019-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 43.7 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -6.9 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.8 2019-06
استفاده از ظرفیت 59.1 2019-06
تغییرات موجودی انبار -19140 2019-03
تولید خودرو 21646 2019-07
ثبت خودرو 39.26 2019-07
شاخص اقتصادی مقدم 0.1 2019-06
سرعت اینترنت 6268 2017-03
آدرس های IP 8203135 2017-03
شاخص رقابتی 57.49 2018-12
رتبه رقابتی 81 2018-12
شاخص فساد مالی 40 2018-12
رتبه فساد مالی 85 2018-12
آسانی کسب و کار 119 2018-12
تولید فولاد 412 2019-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.2 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.9 2015-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 28.4 2019-05
هزینه های مصرف کننده 500964 2019-03
قیمت گازوئیل 1 2019-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 6.6 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 776 2019-06
میزان ساخت و ساز -3.4 2019-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آرژانتین - شاخص های اقتصادی.