آرژانتین

بازارها آخرین مرجع
پول 41.79 2019-04
بازار سهام 32037 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.22 2017-11
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.2 2018-12
نرخ بیکاری 9.1 2018-12
نرخ تورم 54.7 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 4.7 2019-03
نرخ بهره 67.12 2019-04
موازنه تجاری 460 2019-02
حساب جاری -2317 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.2 2018-12
بودجه دولت -3.9 2017-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 34.8 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.9 2015-10
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 638 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 679263 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 120426 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 10398 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18934 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 35456 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 20477 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 113390 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 21165 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33145 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 84745 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 55373 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11741 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.1 2018-12
افراد شاغل 11793 2018-12
افراد بیکار 1185 2018-12
نرخ اشتغال 42.2 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 46.5 2018-12
دستمزد 35063 2018-11
حداقل دستمزد 11900 2019-04
جمعیت 44.05 2017-12
هزینه زندگی خانواده 14400 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 10400 2018-12
رشد دستمزد 3.5 2019-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10500 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 54.7 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 4.7 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 206 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 2468 2018-12
قیمت تولید 288 2019-02
قیمت صادرات 154 2018-12
قیمت واردات 121 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 200 2019-03
اندازه اصل تورم 35 2019-03
CPI مسکن آب و برق 256 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 219 2019-03
تورم مواد غذایی 64 2019-03
انتظارات تورم 40 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 68.3 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 67.12 2019-04
نرخ بهره بین بانکی 55.09 2019-03
عرضه پول M0 1351521 2019-03
عرضه پول M1 1254231 2019-01
عرضه پول M2 1834209 2019-01
عرضه پول M3 3494817 2019-01
نرخ بهره سپرده 21.55 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 5514500 2018-12
ذخایر ارزی 61408 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 460 2019-02
حساب جاری -2317 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2018-12
صادرات 4464 2019-02
واردات 4004 2019-02
بدهی خارجی 277921 2018-12
رابطه مبادله 127 2018-12
گردش سرمایه -2529 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 735 2019-02
ورود توریست 339176 2019-01
ذخایر طلا 61.7 2019-03
تولید نفت خام 498 2018-12
شاخص تروریسم 1.68 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.2 2018-12
بودجه دولت -3.9 2017-12
ارزش بودجه دولت 6726 2019-02
هزینه های دولت 100173 2018-12
درآمدهای دولت 319478 2019-02
هزینه های مالی 312752 2019-02
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 5165 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 44 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 27 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -8.5 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 2015-10
استفاده از ظرفیت 58.5 2019-02
تغییرات موجودی انبار 6715 2018-12
تولید خودرو 29227 2019-03
ثبت خودرو 33.71 2019-03
شاخص اقتصادی مقدم -1.5 2019-03
سرعت اینترنت 6268 2017-03
آدرس های IP 8203135 2017-03
شاخص رقابتی 57.49 2018-12
رتبه رقابتی 81 2018-12
شاخص فساد مالی 40 2018-12
رتبه فساد مالی 85 2018-12
آسانی کسب و کار 119 2018-12
تولید فولاد 318 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 34.8 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.9 2015-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 25 2019-01
هزینه های مصرف کننده 459458 2018-12
قیمت گازوئیل 0.88 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 7.1 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 703 2019-02
میزان ساخت و ساز -5.3 2019-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آرژانتین - شاخص های اقتصادی.