آرژانتین

بازارها آخرین مرجع
پول 43.62 2019-06
بازار سهام 40687 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.22 2017-11
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.2 2018-12
نرخ بیکاری 9.1 2018-12
نرخ تورم 57.3 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 3.1 2019-05
نرخ بهره 66.66 2019-06
موازنه تجاری 1131 2019-04
حساب جاری -2317 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.2 2018-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 36.5 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.9 2015-10
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 638 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 679263 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 120426 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 10398 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18934 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 35456 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 20477 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 113390 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 21165 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33145 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 84745 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 55373 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11741 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.1 2018-12
افراد شاغل 11793 2018-12
افراد بیکار 1185 2018-12
نرخ اشتغال 42.2 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 46.5 2018-12
دستمزد 41359 2019-03
حداقل دستمزد 12500 2019-06
جمعیت 44.5 2018-12
هزینه زندگی خانواده 14400 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 10400 2018-12
رشد دستمزد 3.58 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10500 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 57.3 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 3.1 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 220 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 2468 2018-12
قیمت تولید 313 2019-04
قیمت صادرات 154 2019-03
قیمت واردات 118 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 214 2019-05
اندازه اصل تورم 58.8 2019-05
CPI مسکن آب و برق 274 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 237 2019-05
تورم مواد غذایی 64.9 2019-05
انتظارات تورم 30 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 66.9 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 66.66 2019-06
نرخ بهره بین بانکی 70.3 2019-05
عرضه پول M0 1356452 2019-05
عرضه پول M1 1312247 2019-04
عرضه پول M2 1944961 2019-04
عرضه پول M3 3513277 2019-04
نرخ بهره سپرده 50.27 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 6423369 2019-04
ذخایر ارزی 65345 2019-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1131 2019-04
حساب جاری -2317 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2018-12
صادرات 5305 2019-04
واردات 4174 2019-04
بدهی خارجی 277921 2018-12
رابطه مبادله 130 2019-03
گردش سرمایه -2529 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 131 2019-04
ورود توریست 243428 2019-04
ذخایر طلا 54.9 2019-06
تولید نفت خام 486 2019-02
شاخص تروریسم 1.68 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.2 2018-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
ارزش بودجه دولت 498 2019-04
هزینه های دولت 100173 2018-12
درآمدهای دولت 357606 2019-04
هزینه های مالی 357108 2019-04
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 5337 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 43.7 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -8.8 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.3 2019-04
استفاده از ظرفیت 61.6 2019-04
تغییرات موجودی انبار 6715 2018-12
تولید خودرو 30280 2019-05
ثبت خودرو 27.95 2019-05
شاخص اقتصادی مقدم -0.7 2019-04
سرعت اینترنت 6268 2017-03
آدرس های IP 8203135 2017-03
شاخص رقابتی 57.49 2018-12
رتبه رقابتی 81 2018-12
شاخص فساد مالی 40 2018-12
رتبه فساد مالی 85 2018-12
آسانی کسب و کار 119 2018-12
تولید فولاد 421 2019-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 36.5 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.9 2015-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 26.9 2019-03
هزینه های مصرف کننده 459458 2018-12
قیمت گازوئیل 0.94 2019-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 6.6 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 735 2019-04
میزان ساخت و ساز -12.3 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آرژانتین - شاخص های اقتصادی.