آرژانتین

بازارها آخرین مرجع
پول 59.82 2019-12
بازار سهام 35505 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 2019-06
نرخ بیکاری 10.6 2019-06
نرخ تورم 50.5 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 4.3 2019-11
نرخ بهره 63 2019-12
موازنه تجاری 1768 2019-10
حساب جاری -2561 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.2 2018-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.4 2019-11
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 2019-06
تولید ناخالص داخلی 518 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 751809 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 123758 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 10040 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18282 2018-12
فهرست فعالیتهای اقتصادی -2.1 2019-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 103620 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21318 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 111614 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 21758 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33205 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 84366 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 59145 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11837 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.6 2019-06
افراد شاغل 12073 2019-06
افراد بیکار 1438 2019-06
نرخ اشتغال 42.6 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 47.7 2019-06
دستمزد 46405 2019-08
حداقل دستمزد 16875 2019-10
جمعیت 44.5 2018-12
هزینه زندگی خانواده 14400 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 10400 2018-12
رشد دستمزد 2.63 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10500 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 50.5 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 4.3 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 262 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 2860 2019-06
قیمت تولید 403 2019-10
قیمت صادرات 149 2019-09
قیمت واردات 115 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 260 2019-10
اندازه اصل تورم 54.2 2019-10
CPI مسکن آب و برق 305 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 274 2019-10
تورم مواد غذایی 51.8 2019-10
انتظارات تورم 30 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده 46.5 2019-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 63 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 60.88 2019-10
عرضه پول M0 1671621 2019-11
عرضه پول M1 1551332 2019-09
عرضه پول M2 2207397 2019-09
عرضه پول M3 3850485 2019-09
نرخ بهره سپرده 41.2 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 5856374 2019-09
ذخایر ارزی 36911 2019-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1768 2019-10
حساب جاری -2561 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2018-12
صادرات 5889 2019-10
واردات 4121 2019-10
بدهی خارجی 283567 2019-06
رابطه مبادله 130 2019-09
گردش سرمایه -3325 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 128 2019-10
ورود توریست 233229 2019-09
ذخایر طلا 61.74 2019-12
تولید نفت خام 519 2019-08
شاخص تروریسم 1.68 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.2 2018-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -6397 2019-11
هزینه های دولت 94555 2019-06
درآمدهای دولت 483751 2019-10
هزینه های مالی 475224 2019-10
ارزیابی اعتبار 12 2019-12
مخارج نظامی 5337 2018-12
درآمد مالیاتی 474870 2019-11
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 43.7 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -2.3 2019-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5 2019-10
استفاده از ظرفیت 57.7 2019-09
تغییرات موجودی انبار -8522 2019-06
تولید خودرو 27099 2019-11
ثبت خودرو 22.9 2019-11
شاخص اقتصادی مقدم -0.7 2019-10
سرعت اینترنت 6268 2017-03
آدرس های IP 8203135 2017-03
شاخص رقابتی 57.2 2019-12
رتبه رقابتی 83 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2018-12
رتبه فساد مالی 85 2018-12
آسانی کسب و کار 126 2019-12
تولید فولاد 382 2019-10
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.4 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 45.4 2019-09
هزینه های مصرف کننده 533656 2019-06
قیمت گازوئیل 0.8 2019-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 6.1 2019-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 770 2019-10
میزان ساخت و ساز -9.5 2019-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آرژانتین - شاخص های اقتصادی.