آرژانتین

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 39.48 38.07 38.88 39.71 40.56 42.32
بازار سهام 35852.14 35124 33962 32840 31750 29683
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.22 5.83 5.86 5.84 5.84 5.85
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 -0.2 -0.2 0.3 0.4 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.50 -1.6 -1.7 -1.4 -1.2 2.5
نرخ بیکاری 9.00 9.2 9.4 9 8.2 8.4
نرخ تورم 48.90 45 40 35 28.5 18
نرخ تورم (ماهانه) 2.90 3.4 3.2 3 2.7 2.5
نرخ بهره 49.03 50 45 35 25 20
موازنه تجاری 372.00 -1200 350 1200 -900 -900
حساب جاری -7591.00 -9200 -8777 -9180 -9400 -8700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.10 100 100 100 100 85
بودجه دولت -3.90 -3 -3 -3 -3 -2.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 36.00 36.4 36.1 38 40 42
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.90 -10 -14 -18 -15 0.8
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 -0.2 -0.2 0.3 0.4 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.50 -1.6 -1.7 -1.4 -1.2 2.5
تولید ناخالص داخلی 637.59 680 680 680 680 690
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 695664.00 705554 750751 689403 685229 703045
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 138728.00 150332 151410 137479 136647 140200
تولید ناخالص داخلی سرانه 10398.09 10900 10900 10900 10900 11200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18933.91 19000 19000 19000 19000 19100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 31154.29 30000 35500 30984 33500 35000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22914.16 23282 22352 22502 22570 23157
تولید ناخالص داخلی از ساخت 117564.72 113155 121665 116507 115801 118812
تولید ناخالص داخلی از معادن 21367.71 20821 21314 20983 21047 21594
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 32929.89 32765 32598 32337 32436 33279
تولید ناخالص داخلی از خدمات 87629.89 93075 94420 86841 86315 88560
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 57101.01 57840 58872 56587 56244 57707
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12773.51 12784 12667 12659 12582 12909
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 9.00 9.2 9.4 9 8.2 8.4
افراد شاغل 11822.00 11634 11700 11720 11800 12500
افراد بیکار 1168.00 1270 1280 1275 1280 1300
دستمزد 35063.00 32000 36000 29600 420000 45000
حداقل دستمزد 11300.00 11300 11500 11500 12000 14000
جمعیت 44.05 44.61 44.61 44.61 44.51 44.97
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20500.00 25500 25500 25500 25500 26700
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10500.00 11700 11700 11700 11700 12300
رشد دستمزد 2.56 2.06 2.1 2.11 1.8 1.8
هزینه زندگی خانواده 14400.00 13000 13000 13000 13000 13400
هزینه زندگی انفرادی 10400.00 8000 8000 8000 8000 8400
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 48.90 45 40 35 28.5 18
نرخ تورم (ماهانه) 2.90 3.4 3.2 3 2.7 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 189.61 193 203 223 231 284
قیمت تولید 277.37 302 354 453 462 739
انتظارات تورم 30.00 35 35 35 35 33
CPI مسکن آب و برق 233.72 238 253 267 285 350
تغییر قیمت تولید کننده 75.50 72 70 70 68 60
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 49.03 50 45 35 25 20
نرخ بهره بین بانکی 55.95 53 56 58 55 45
نرخ بهره سپرده 21.55 27 27 27 27 25
ترازنامه بانک مرکزی 5514499.95 5917827 6344796 6774630 7197594 8778056
ذخایر ارزی 59133.00 51700 52000 52200 52000 53000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 372.00 -1200 350 1200 -900 -900
حساب جاری -7591.00 -9200 -8777 -9180 -9400 -8700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.3
واردات 4214.00 5200 4950 4400 5000 5400
صادرات 4586.00 5500 5300 5600 4950 5600
بدهی خارجی 254979.63 277281 281894 286172 283000 286000
رابطه مبادله 127.20 123 123 123 122 121
گردش سرمایه -7332.59 -10500 -11500 -12000 -11300 -8500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 290.85 100 85 75 80 120
ورود توریست 294642.00 214800 216400 215000 225000 245000
ذخایر طلا 54.80 60.75 60.54 60.59 60.55 60.58
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.10 100 100 100 100 85
بودجه دولت -3.90 -3 -3 -3 -3 -2.8
ارزش بودجه دولت -135316.20 -17687 -18679 -18824 -18824 -18825
هزینه های دولت 95670.00 93000 96000 100000 95500 98000
درآمدهای دولت 265998.00 289724 289235 289177 289188 289188
هزینه های مالی 401314.20 307411 307914 308001 308012 308013
مخارج نظامی 5164.97 5238 5238 5238 5238 5350
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 27.00 27 27 27 27 27
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی -14.70 -1.7 0.4 1.2 1.6 1.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.60 -0.9 -1 -1.1 -1 1.2
استفاده از ظرفیت 56.60 62 62 63 62 64
تغییرات موجودی انبار 9945.00 -8577 -10283 21600 21600 28954
تولید خودرو 14803.00 41696 41465 41490 39700 40900
ثبت خودرو 30.04 60.1 59.1 54 56 58
شاخص اقتصادی مقدم -0.10 -3.4 -2.7 -3 -2.3 0.9
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 36.00 36.4 36.1 38 40 42
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.90 -10 -14 -18 -15 0.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 20.60 10.2 7 5 8 15
هزینه های مصرف کننده 503155.00 546751 580353 498627 495608 508493
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 7.40 8.25 8.49 8.53 8.72 8.99
قیمت گازوئیل 0.99 0.97 0.95 0.92 0.9 0.9
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز -20.50 -1 -1.4 -2 -1.5 0.5


آرژانتین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.