آرژانتین

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 43.85 44.24 45.22 46.22 47.24 49.35
بازار سهام 29746.60 32365 31301 30270 29276 27382
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.22 5.86 5.84 5.84 5.84 5.85
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.20 -0.2 0.3 0.4 0.6 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.20 -2.8 -1.4 -1.5 0.6 2.3
نرخ بیکاری 9.10 9.4 9.2 9 8.8 8.4
نرخ تورم 54.70 40 35 33 30 25
نرخ تورم (ماهانه) 4.70 4.1 3.5 2.7 2.5 2.5
نرخ بهره 67.87 55 45 35 25 20
موازنه تجاری 1183.00 350 1200 -50 -500 200
حساب جاری -2317.00 -8777 -9180 -9400 -9200 -8700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.6 -2.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.20 100 100 100 85 85
بودجه دولت -3.90 -3 -3 -3 -2.8 -2.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 34.80 32 34 36 38 42
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.90 -14 -18 -15 2 0.8
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.20 -0.2 0.3 0.4 0.6 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.20 -2.8 -1.4 -1.5 0.6 2.3
تولید ناخالص داخلی 637.59 680 680 680 690 690
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 679263.00 736502 689716 669074 683339 684463
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 120426.00 148801 139221 118620 121149 121348
تولید ناخالص داخلی سرانه 10398.09 10900 10900 10900 11200 11200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18933.91 19000 19000 19000 19100 19100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 35455.93 35500 30984 33500 33500 35000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 20476.78 22271 22715 20170 20600 20634
تولید ناخالص داخلی از ساخت 113389.56 117954 116583 111689 114070 114258
تولید ناخالص داخلی از معادن 21165.19 21229 21207 20848 21292 21327
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33145.25 32760 32798 32648 33344 33399
تولید ناخالص داخلی از خدمات 84744.67 91689 86335 83474 85253 85393
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 55373.31 57786 56524 54543 55706 55797
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11740.91 12502 12611 11565 11811 11831
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 9.10 9.4 9.2 9 8.8 8.4
افراد بیکار 1185.00 1280 1275 1280 1280 1300
دستمزد 35063.00 43406 32571 35694 35694 36337
حداقل دستمزد 11900.00 11500 11500 12000 12500 14000
جمعیت 44.05 44.61 44.61 44.51 44.97 44.97
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20500.00 19910 19911 20869 20869 21245
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10500.00 10414 10415 10689 10689 10881
رشد دستمزد 3.50 2.1 2.11 1.8 1.8 1.8
هزینه زندگی خانواده 14400.00 12456 12457 14659 14659 14923
هزینه زندگی انفرادی 10400.00 8740 8741 10587 10587 10778
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 54.70 40 35 33 30 25
نرخ تورم (ماهانه) 4.70 4.1 3.5 2.7 2.5 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 205.96 203 223 245 268 306
قیمت تولید 288.33 343 429 438 436 701
انتظارات تورم 40.00 35 35 35 35 33
CPI مسکن آب و برق 255.68 253 267 302 332 377
تغییر قیمت تولید کننده 68.30 63 60 58 56 60
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 67.87 55 45 35 25 20
نرخ بهره بین بانکی 55.09 56 58 55 55 45
نرخ بهره سپرده 21.55 27 27 27 25 25
ترازنامه بانک مرکزی 5514499.95 6344796 6774630 7197594 7197594 8778056
ذخایر ارزی 61408.00 52000 52200 52000 52000 53000
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 1183.00 350 1200 -50 -500 200
حساب جاری -2317.00 -8777 -9180 -9400 -9200 -8700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.6 -2.6
واردات 3953.00 4950 4400 5000 5500 5400
صادرات 5136.00 5300 5600 4950 5000 5600
بدهی خارجی 277921.29 281894 286172 283000 283000 286000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 734.77 85 75 80 80 120
ورود توریست 339176.00 216400 270000 295000 320000 345000
ذخایر طلا 61.70 60.54 60.59 60.55 60.55 60.58
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.20 100 100 100 85 85
بودجه دولت -3.90 -3 -3 -3 -2.8 -2.8
هزینه های دولت 100173.00 96000 100000 95500 95500 98000
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 27.00 27 27 27 27 27
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی -8.50 0.4 1.2 1.6 1 1.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.60 -1 -1.1 -1 0.5 1.2
تغییرات موجودی انبار 6715.00 -10283 21600 21600 21600 28954
تولید خودرو 29227.00 41465 41490 39700 41500 40900
ثبت خودرو 33.71 45 49 56 57 58
شاخص اقتصادی مقدم -1.50 -2.7 -3 -2.3 -1.5 0.9
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 34.80 32 34 36 38 42
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.90 -14 -18 -15 2 0.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 25.00 7 5 8 10 15
هزینه های مصرف کننده 459458.00 570236 497895 452566 462215 462975
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 7.10 8.49 8.53 8.72 8.72 8.99
قیمت گازوئیل 0.88 0.85 0.83 0.81 0.79 0.79
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
میزان ساخت و ساز -5.30 -1.4 1 3 5 8


آرژانتین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.