آرژانتین

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 58.17 58.8 60.03 61.29 62.58 65.24
بازار سهام 31968.47 27489 25995 24585 23251 20793
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 -0.1 0.3 0.5 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60 -2.5 -2 -1.7 -1.5 -1.1
نرخ بیکاری 10.60 10.5 10.3 10.1 9.7 9.5
نرخ تورم 53.50 55 51 48 45 35
نرخ تورم (ماهانه) 5.90 3.2 2.2 2.1 2.4 2.5
نرخ بهره 68.00 75 70 65 60 55
موازنه تجاری 1168.00 -50 -500 -500 -200 200
حساب جاری -2560.58 -5500 -5100 -5800 -6100 -6800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -2.1 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.20 100 85 85 85 85
بودجه دولت -5.50 -3 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.10 36 38 39 40 42
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 -0.1 0.3 0.5 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60 -2.5 -2 -1.7 -1.5 -1.1
تولید ناخالص داخلی 518.50 680 690 690 690 690
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 751809.00 669074 683339 653416 655416 684463
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 123758.00 118620 121149 110601 110939 121348
تولید ناخالص داخلی سرانه 10040.13 10900 11200 11200 11200 11200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18282.09 19000 19100 19100 19100 19100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 103620.43 33500 33500 33500 33500 35000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21317.84 20170 20600 21572 21638 20634
تولید ناخالص داخلی از ساخت 111614.35 111689 114070 97207 97505 114258
تولید ناخالص داخلی از معادن 21757.89 20848 21292 20433 20495 21327
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33205.03 32648 33344 32612 32712 33399
تولید ناخالص داخلی از خدمات 84365.52 83474 85253 79732 79976 85393
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 59145.30 54543 55706 54849 55017 55797
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11836.80 11565 11811 11957 11994 11831
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 10.60 10.5 10.3 10.1 9.7 9.5
افراد بیکار 1438.00 1280 1280 1270 1260 1250
دستمزد 60851.00 35694 35694 42067 42883 36337
حداقل دستمزد 16875.00 16875 16875 16875 16875 16875
جمعیت 44.50 44.65 44.8 44.8 44.8 44.8
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20500.00 20869 20869 20869 20828 21245
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10500.00 10689 10689 10689 10668 10881
رشد دستمزد 4.29 1.8 1.8 1.6 1.7 2
هزینه زندگی خانواده 14400.00 14659 14659 14659 14630 14923
هزینه زندگی انفرادی 10400.00 10587 10587 10587 10566 10778
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 53.50 55 51 48 45 35
نرخ تورم (ماهانه) 5.90 3.2 2.2 2.1 2.4 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 253.71 286 311 334 368 386
قیمت تولید 389.62 438 436 449 486 701
انتظارات تورم 30.00 35 33 33 33 33
CPI مسکن آب و برق 299.17 351 386 416 434 474
تغییر قیمت تولید کننده 52.40 55 50 45 40 30
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 68.00 75 70 65 60 55
نرخ بهره بین بانکی 69.89 65.22 60.22 55.22 50.22 45.22
نرخ بهره سپرده 53.07 27 25 25 25 25
ترازنامه بانک مرکزی 6454427.45 6344796 6774630 7197594 7300000 8778056
ذخایر ارزی 47831.00 54000 54000 53000 51000 56000
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 1168.00 -50 -500 -500 -200 200
حساب جاری -2560.58 -5500 -5100 -5800 -6100 -6800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -2.1 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
واردات 4400.00 5000 5500 5300 5300 5400
صادرات 5568.00 4950 5000 5100 5000 5600
بدهی خارجی 283567.04 283000 283000 277483 279000 286000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 154.55 80 80 140 130 120
ورود توریست 261672.00 295000 320000 190000 240000 345000
ذخایر طلا 61.74 60.54 60.58 60.58 60.58 60.58
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.20 100 85 85 85 85
بودجه دولت -5.50 -3 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
هزینه های دولت 94555.00 95500 97669 88979 89251 98000
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.70 27 27 27 26.7 27
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی -6.40 -3.2 0.5 1.3 1.7 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.80 -1 0.5 0.7 0.8 1.2
تغییرات موجودی انبار -8522.00 -10283 21600 21600 21600 28954
تولید خودرو 27687.00 39700 41500 40000 38600 40900
ثبت خودرو 26.88 56 35 40 45 60
شاخص اقتصادی مقدم 0.90 -2.3 -1.5 -0.8 0.2 -0.5
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.10 36 38 39 40 42
تغییرات سالیانه خرده فروشی 35.80 10 10 18 21 15
هزینه های مصرف کننده 533656.00 452566 462215 490945 492448 462975
قیمت گازوئیل 0.79 0.81 0.79 0.69 0.66 0.79
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
میزان ساخت و ساز -5.90 -4 -1.8 0.5 1.8 2.1


آرژانتین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.