آرژانتین

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 54.83 44.69 45.59 46.5 47.43 49.34
بازار سهام 30406.65 39700 38488 37317 36179 34004
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 0.4 0.4 0.6 0.7 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.80 -1.4 -1.5 0.6 1 2
نرخ بیکاری 10.10 9.5 9 9.2 8.9 8.4
نرخ تورم 54.40 65 60 55 48 35
نرخ تورم (ماهانه) 2.20 6.5 3.2 2.2 2.1 2.5
نرخ بهره 74.97 80 75 70 65 55
موازنه تجاری 1061.00 1200 -50 -500 -500 200
حساب جاری -3849.43 -8777 -9400 -9200 -7700 -8700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -2.1 -2.1 -2.6 -2.6 -2.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.20 100 100 85 85 85
بودجه دولت -5.50 -3 -3 -2.8 -2.8 -2.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.20 40 36 38 39 42
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.90 -18 -15 2 5 0.8
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 0.4 0.4 0.6 0.7 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.80 -1.4 -1.5 0.6 1 2
تولید ناخالص داخلی 518.50 680 680 690 690 690
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 666751.00 689716 669074 683339 670752 684463
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 112858.00 139221 118620 121149 113535 121348
تولید ناخالص داخلی سرانه 10040.13 10900 10900 11200 11200 11200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18282.09 19000 19000 19100 19100 19100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 39914.28 35500 33500 33500 33500 35000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22012.20 22715 20170 20600 22144 20634
تولید ناخالص داخلی از ساخت 99191.28 116583 111689 114070 99786 114258
تولید ناخالص داخلی از معادن 20849.88 21207 20848 21292 20975 21327
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33277.70 32798 32648 33344 33477 33399
تولید ناخالص داخلی از خدمات 81358.93 86335 83474 85253 81847 85393
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 55968.54 56524 54543 55706 56304 55797
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12201.53 12611 11565 11811 12275 11831
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 10.10 9.5 9 9.2 8.9 8.4
افراد بیکار 1338.00 1275 1280 1280 1270 1250
دستمزد 40911.00 32571 35694 35694 42103 36337
حداقل دستمزد 12500.00 11500 12000 12500 13000 14000
جمعیت 44.50 44.61 44.51 44.97 44.97 44.97
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20500.00 19911 20869 20869 20869 21245
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10500.00 10415 10689 10689 10689 10881
رشد دستمزد 4.23 2.1 1.8 1.8 1.6 2
هزینه زندگی خانواده 14400.00 12457 14659 14659 14659 14923
هزینه زندگی انفرادی 10400.00 8741 10587 10587 10587 10778
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 54.40 65 60 55 48 35
نرخ تورم (ماهانه) 2.20 6.5 3.2 2.2 2.1 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 230.49 273 295 319 334 398
قیمت تولید 335.52 429 430 449 477 559
انتظارات تورم 30.00 35 35 33 33 33
CPI مسکن آب و برق 287.22 327 363 396 416 490
تغییر قیمت تولید کننده 59.30 60 55 50 45 30
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 74.97 80 75 70 65 55
نرخ بهره بین بانکی 58.41 58 55 55 55 45
نرخ بهره سپرده 55.49 27 27 25 25 25
ترازنامه بانک مرکزی 6190041.03 6344796 6774630 7197594 7197594 8778056
ذخایر ارزی 58620.00 52200 52000 52000 52000 53000
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 1061.00 1200 -50 -500 -500 200
حساب جاری -3849.43 -8777 -9400 -9200 -7700 -8700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -2.1 -2.1 -2.6 -2.6 -2.6
واردات 4174.00 4400 5000 5500 5300 5400
صادرات 5235.00 5600 4950 5000 5100 5600
بدهی خارجی 275827.96 254161 283000 273752 279589 286000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 161.11 75 80 80 140 120
ورود توریست 228494.00 270000 295000 320000 190000 345000
ذخایر طلا 54.90 60.54 60.59 60.58 60.58 60.58
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.20 100 100 85 85 85
بودجه دولت -5.50 -3 -3 -2.8 -2.8 -2.8
هزینه های دولت 90795.00 100000 95500 95500 95500 98000
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.70 27 27 27 26.7 27
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی -6.90 1.1 1.3 1.5 1.8 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.80 -1.1 -1 0.5 0.7 1.2
تغییرات موجودی انبار -19140.00 -10283 21600 21600 21600 28954
تولید خودرو 21646.00 41465 39700 41500 40000 40900
ثبت خودرو 39.26 49 56 57 54 58
شاخص اقتصادی مقدم 0.10 -1.3 -2.3 -1.5 0.3 0.6
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.20 40 36 38 39 42
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.90 -18 -15 2 5 0.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 28.40 15 10 10 18 15
هزینه های مصرف کننده 500964.00 497895 452566 462215 503970 462975
قیمت گازوئیل 1.00 0.98 0.95 0.93 0.9 0.9
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
میزان ساخت و ساز -3.40 1 3 3.8 4.3 4.5


آرژانتین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.