آنتیگوا و باربودا

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 1.62 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23768 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15062 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 1.65 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2739 2017-03
آدرس های IP 14653 2017-03
آسانی کسب و کار 113 2019-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12


Antigua-and-barbuda - اطلاعات - شاخص های اقتصادی