آنتیگوا و باربودا

Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP 1.53 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
GDP Per Capita Ppp 21490.90 22043 19428 19428 21843 21631
GDP per capita 13618.40 14380 14580 14580 14580 14790
Deposit Interest Rate 1.76 1.54 1.36 1.36 1.36 1.15
Sales Tax Rate 15.00 15 15 15 15 15
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP 1.53 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
GDP Per Capita Ppp 21490.90 22043 19428 19428 21843 21631
GDP per capita 13618.40 14380 14580 14580 14580 14790
Money Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Deposit Interest Rate 1.76 1.54 1.36 1.36 1.36 1.15
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Sales Tax Rate 15.00 15 15 15 15 15


آنتیگوا و باربودا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.