آنتیگوا و باربودا

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید ناخالص داخلی 1.62 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23768.50 24300 25000 25000 25000 25000
تولید ناخالص داخلی سرانه 15061.59 15500 16000 16000 16000 16000
نرخ بهره سپرده 1.65 1.36 1.15 1.15 1.15 1.15
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید ناخالص داخلی 1.62 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23768.50 24300 25000 25000 25000 25000
تولید ناخالص داخلی سرانه 15061.59 15500 16000 16000 16000 16000
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره سپرده 1.65 1.36 1.15 1.15 1.15 1.15
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


آنتیگوا و باربودا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.