آنتیگوا و باربودا

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید ناخالص داخلی 1.53 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21490.90 19428 21843 21843 21897 21897
تولید ناخالص داخلی سرانه 13618.40 14580 14580 14580 14790 14790
نرخ بهره سپرده 1.76 1.36 1.36 1.36 1.15 1.15
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید ناخالص داخلی 1.53 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21490.90 19428 21843 21843 21897 21897
تولید ناخالص داخلی سرانه 13618.40 14580 14580 14580 14790 14790
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره سپرده 1.76 1.36 1.36 1.36 1.15 1.15
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


آنتیگوا و باربودا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.