آنگولا

بازارها آخرین مرجع
پول 318 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2018-12
نرخ بیکاری 20 2018-12
نرخ تورم 17.56 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 1.09 2019-03
نرخ بهره 15.75 2019-03
موازنه تجاری 6852 2018-09
حساب جاری -943 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.1 2017-12
بودجه دولت -4.9 2017-12
اطمینان کسب و کار -12 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 124 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3485 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5820 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1375 2015-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1811 2015-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 740 2015-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3260 2015-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1571 2015-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2176 2015-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 626 2015-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 71 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 20 2018-12
حداقل دستمزد 21454 2019-03
جمعیت 29.78 2017-12
هزینه زندگی خانواده 149400 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 61900 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 211500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 47400 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 17.56 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 1.09 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 240 2019-03
تورم مواد غذایی 12.6 2018-09
CPI مسکن آب و برق 242 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 180 2018-09
قیمت تولید 201 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده 17.13 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 15.75 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 16.15 2019-03
عرضه پول M0 1599755 2017-09
نرخ بهره سپرده 6.33 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 8098 2018-11
ذخایر ارزی 3274 2019-03
نرخ وام 17 2019-03
وام به بانک 525563 2018-11
وام به بخش خصوصی 3597459 2018-11
عرضه پول M1 4142805 2019-02
عرضه پول M2 8087417 2019-02
عرضه پول M3 8094368 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 6852 2018-09
حساب جاری -943 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.9 2017-12
صادرات 10762 2018-09
واردات 3910 2018-09
گردش سرمایه -5472 2017-12
تولید نفت خام 1373 2019-03
بدهی خارجی 43739 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8559 2017-12
ذخایر طلا 19.07 2018-10
شاخص تروریسم 4.47 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.1 2017-12
بودجه دولت -4.9 2017-12
درآمدهای دولت 3668 2017-12
هزینه های مالی 4808 2017-12
ارزیابی اعتبار 41.25
ارزش بودجه دولت -1140 2017-12
هزینه های دولت 3310 2015-12
مخارج نظامی 2372 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 11 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -12 2018-12
تولید صنعتی -6.8 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.3 2018-06
تولید صنعتی 15.1 2018-06
سرعت اینترنت 3719 2017-03
آدرس های IP 156892 2017-03
شاخص رقابتی 37.06 2018-12
رتبه رقابتی 137 2018-12
شاخص فساد مالی 19 2018-12
رتبه فساد مالی 165 2018-12
آسانی کسب و کار 173 2018-12
استخراج معدن -9.8 2018-06
مصرف کننده آخرین مرجع
نرخ وام بانکی 20.73 2018-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آنگولا - شاخص های اقتصادی.