آنگولا

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 312.14 313 315 317 319 323
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.60 1.4 2 1.7 2.1 2.4
نرخ بیکاری 20.00 20 20 20 20 18
نرخ تورم 18.20 17.3 15 14.5 14 12
نرخ بهره 15.75 16 16 16 16 14
موازنه تجاری 6852.04 5531 5043 4749 4446 3589
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90 -1 -1 -1 -1 -0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.10 55 55 55 55 50
بودجه دولت -4.90 -2 -2 -2 -2 -3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 17.00 17 17 17 17 17
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 20.00 20 20 20 20 18
حداقل دستمزد 16503.30 18000 18000 18000 18000 19500
جمعیت 29.78 29.88 30.15 31.42 30.75 31.72
هزینه زندگی خانواده 149400.00 155400 149400 149400 145400 155400
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 211500.00 24000 205002 205295 24000 250000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 47400.00 79300 53749 54645 77300 79300
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 18.20 17.3 15 14.5 14 12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 234.66 234 243 255 261 292
تورم مواد غذایی 12.60 9.5 9 9 8.6 7.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 179.62 198 203 206 205 229
قیمت تولید 198.39 202 209 217 221 243
تغییر قیمت تولید کننده 16.99 16 15.5 15 14.5 10
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 15.75 16 16 16 16 14
نرخ بهره بین بانکی 16.86 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6
نرخ بهره سپرده 6.33 5.83 5.83 5.83 5.83 5.83
نرخ وام 17.00 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
ذخایر ارزی 3475.31 3634 3646 3652 3654 3656
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 6852.04 5531 5043 4749 4446 3589
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90 -1 -1 -1 -1 -0.5
تولید نفت خام 1470.00 1410 1380 1390 1360 1300
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.10 55 55 55 55 50
بودجه دولت -4.90 -2 -2 -2 -2 -3
هزینه های دولت 3309.85 3422 3422 3393 3422 3583
ارزش بودجه دولت -781.20 -544 -294 -43.63 206 552
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ وام بانکی 20.73 20.23 20.23 20.23 20.23 20.23


آنگولا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.