آنگولا

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 317.84 318 320 322 324 328
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 1.2 0.7 1 1.8 2.9
نرخ بیکاری 20.00 20 20 20 18 18
نرخ تورم 17.56 15 14.5 14 13.5 12
نرخ بهره 15.75 15.75 15.75 15.5 15.5 16
موازنه تجاری 6852.04 6200 6230 6660 7140 7150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90 -0.7 -0.7 -0.7 -0.5 -0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.10 55 55 55 50 50
بودجه دولت -4.90 -2 -2 -2 -3 -3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 17.00 17 17 17 17 17
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 20.00 20 20 20 18 18
حداقل دستمزد 21454.10 21454 21454 21454 21454 21454
جمعیت 29.78 30.15 31.42 30.75 31.72 31.72
هزینه زندگی خانواده 149400.00 149400 149400 145400 145400 155400
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 211500.00 205002 205295 24000 24000 250000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 47400.00 53749 54645 77300 77300 79300
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 17.56 15 14.5 14 13.5 12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 239.71 243 255 264 272 296
تورم مواد غذایی 12.60 9 9 8.6 8.3 7.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 179.62 203 206 205 204 229
قیمت تولید 201.01 212 217 224 229 247
تغییر قیمت تولید کننده 17.13 16.8 15 14.5 14 10
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 15.75 15.75 15.75 15.5 15.5 16
نرخ بهره بین بانکی 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 16.65
نرخ بهره سپرده 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 6.83
نرخ وام 17.00 17 17 17 17 17.5
ذخایر ارزی 3274.02 3300 3450 3480 2650 2650
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 6852.04 6200 6230 6660 7140 7150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90 -0.7 -0.7 -0.7 -0.5 -0.5
تولید نفت خام 1373.00 1380 1390 1360 1320 1300
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.10 55 55 55 50 50
بودجه دولت -4.90 -2 -2 -2 -3 -3
هزینه های دولت 3309.85 3376 3366 3379 3369 3457
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ وام بانکی 20.73 20.73 20.73 20.73 20.73 21.23


آنگولا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.