آندورا

بازنگری آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 3.24 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 44570 2018-12
ارزیابی اعتبار 62 2019-12
سرعت اینترنت 13833 2017-03
آدرس های IP 28333 2017-03
نرخ مالیات بر فروش 4.5 2019-12
بارش 1.78 2015-12
درجه حرارت 7.08 2015-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 3.24 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 44570 2018-12
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 62 2019-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 4.5 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 13833 2017-03
آدرس های IP 28333 2017-03


آندورا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی