آندورا

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید ناخالص داخلی 3.01 3.15 3.15 3.07 3.15 3.15
تولید ناخالص داخلی سرانه 43942.90 44830 44830 44830 45260 45260
نرخ مالیات بر فروش 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید ناخالص داخلی 3.01 3.15 3.15 3.07 3.15 3.15
تولید ناخالص داخلی سرانه 43942.90 44830 44830 44830 45260 45260
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات بر فروش 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5


Andorra Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی