الجزایر

بازارها آخرین مرجع
پول 119 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 2018-09
نرخ بیکاری 11.7 2018-09
نرخ تورم 2.9 2019-02
نرخ بهره 3.75 2019-03
موازنه تجاری -390 2018-03
حساب جاری -3.65 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.7 2017-12
بودجه دولت -5.2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 26 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 2018-09
تولید ناخالص داخلی 170 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14584200000 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7691099 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4825 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13914 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2282 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2117 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3176 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5154 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.7 2018-09
افراد بیکار 1440 2017-12
استخدام تمام وقت 7424 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 41.8 2017-12
جمعیت 41.8 2017-12
افراد شاغل 10859 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
دستمزد در تولید 41438 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 29.1 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.9 2019-02
قیمت تولید 1357 2018-12
قیمت واردات 293 2017-12
تورم مواد غذایی 2.04 2019-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 216 2019-02
CPI مسکن آب و برق 161 2019-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 211 2019-02
قیمت صادرات 1369 2012-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده 3 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.75 2019-03
نرخ بهره سپرده 1.75 2018-11
ذخایر ارزی 88609 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -390 2018-03
حساب جاری -3.65 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9 2018-12
صادرات 2675 2018-09
واردات 3309 2018-09
ذخایر طلا 174 2019-03
تولید نفت خام 1023 2019-03
بدهی خارجی 4012 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0.31 2018-03
رابطه مبادله 5.3 2012-12
شاخص تروریسم 3.76 2017-12
درآمد گردشگری 207 2017-12
ورود توریست 2102 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.7 2017-12
بودجه دولت -5.2 2018-12
هزینه های دولت 529165 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 9684 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 26 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 35 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -0.6 2018-09
تولید صنعتی -1.5 2018-12
تغییرات موجودی انبار 1308100 2017-12
سرعت اینترنت 2112 2017-03
آدرس های IP 2024533 2017-03
شاخص رقابتی 53.75 2018-12
رتبه رقابتی 92 2018-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 157 2018-12
استخراج معدن 70.8 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 8037200 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: الجزایر - شاخص های اقتصادی.