الجزایر

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 119.69 120 120 120 121 121
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 0.8 1.9 2.3 2.5 2
نرخ بیکاری 11.70 12.5 12.7 13 13.5 13.8
نرخ تورم 0.40 3.4 5 4.7 5.1 6
نرخ بهره 3.75 3.75 4 4 4 4
موازنه تجاری -634.00 -493 -487 -487 -487 -476
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.00 -12 -12 -8 -8 -8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 42 42 46 46 46
بودجه دولت -5.20 -6.3 -6.3 -2.5 -2.5 -2.5
نرخ مالیات شرکت 26.00 26 26 26 26 26
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 0.8 1.9 2.3 2.5 2
تولید ناخالص داخلی 180.69 178 178 180 180 180
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 198613.00 200202 202387 203181 203578 206434
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7691099.10 7752628 7837230 7867994 7883377 7993975
تولید ناخالص داخلی سرانه 4815.60 4818 4818 4822 4822 4822
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13886.13 14281 13974 13974 13936 13936
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2281.90 2300 2325 2334 2339 2372
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2117.40 2134 2158 2166 2170 2201
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3175.60 3201 3236 3249 3255 3301
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5153.80 5195 5252 5272 5283 5357
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 11.70 12.5 12.7 13 13.5 13.8
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.40 3.4 5 4.7 5.1 6
قیمت تولید 1411.70 1434 1449 1460 1447 1479
تورم مواد غذایی -3.50 2.5 3.6 -0.5 1.5 2.8
تغییر قیمت تولید کننده 2.60 3 3.2 3.4 2.5 2.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 218.90 223 224 227 230 238
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 210.99 217 221 221 222 234
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 3.75 3.75 4 4 4 4
نرخ بهره سپرده 1.75 1.75 2 2 2 2
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -634.00 -493 -487 -487 -487 -476
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.00 -12 -12 -8 -8 -8
تولید نفت خام 1032.00 980 975 960 960 950
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 42 42 46 46 46
بودجه دولت -5.20 -6.3 -6.3 -2.5 -2.5 -2.5
هزینه های دولت 529164.90 533398 539219 541336 542394 550003
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 8037200.00 8101498 8189907 8222056 8238130 8353705


الجزایر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.