الجزایر

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 119.13 120 120 120 121 121
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60 1 0.8 2 2.3 2.2
نرخ بیکاری 11.70 10.8 11.8 12.7 13 13
نرخ تورم 2.90 3 4.4 5.5 4.8 4.9
نرخ بهره 3.75 3.75 3.75 4 4 4
موازنه تجاری -634.00 -492 -493 -487 -487 -476
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.00 -12 -12 -12 -8 -8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 42 42 42 46 46
بودجه دولت -5.20 -6.3 -6.3 -6.3 -2.5 -2.5
نرخ مالیات شرکت 26.00 26 26 26 26 26
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60 1 0.8 2 2.3 2.2
تولید ناخالص داخلی 170.37 178 178 178 180 180
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14584200000.00 17572820068 17572820068 17572820068 17572820068 20348746289
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7691099.10 7768010 7752628 7844921 7867994 8017509
تولید ناخالص داخلی سرانه 4825.20 5044 5044 5044 5076 5076
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13913.80 14281 13974 13974 13936 13936
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2281.90 2305 2300 2328 2334 2379
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2117.40 2139 2134 2160 2166 2207
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3175.60 3207 3201 3239 3249 3310
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5153.80 5205 5195 5257 5272 5373
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 11.70 10.8 11.8 12.7 13 13
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 2.90 3 4.4 5.5 4.8 4.9
قیمت تولید 1356.70 1396 1400 1400 1400 1430
تورم مواد غذایی 2.83 -1.3 2 3.6 -0.5 2.4
تغییر قیمت تولید کننده 3.00 2.3 2.1 2.1 2.1 2.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 218.30 224 225 225 228 236
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 210.87 216 219 222 221 233
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 3.75 3.75 3.75 4 4 4
نرخ بهره سپرده 1.75 1.75 1.75 2 2 2
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -634.00 -492 -493 -487 -487 -476
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.00 -12 -12 -12 -8 -8
تولید نفت خام 1027.00 990 980 975 960 950
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 42 42 42 46 46
بودجه دولت -5.20 -6.3 -6.3 -6.3 -2.5 -2.5
هزینه های دولت 529164.90 534457 533398 539748 541336 551623
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 8037200.00 8117572 8101498 8197944 8222056 8378299


الجزایر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.