الجزایر

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 118.37 118 118 119 119 120
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80 1.6 1.2 2.3 2.6 2.3
نرخ بیکاری 11.70 12 10.8 10.8 12 11.8
نرخ تورم 2.40 5.9 5.6 5 5.5 4.9
نرخ بهره 3.75 3.75 3.75 3.75 4 4
موازنه تجاری -390.00 -478 -492 -493 -487 -476
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.90 -8 -8 -8 -8 -6.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.70 28 28 28 28 31
بودجه دولت -6.40 -4 -4 -4 -4 -3.5
نرخ مالیات شرکت 26.00 26 26 26 26 26
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80 1.6 1.2 2.3 2.6 2.3
تولید ناخالص داخلی 170.37 178 178 178 178 180
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14584200000.00 17053183185 17572820068 17572820068 17572820068 20348746289
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7691099.10 7752628 7752628 7775701 7983361 8302695
تولید ناخالص داخلی سرانه 4825.20 5044 5044 5044 5044 5076
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13913.80 14281 14281 13974 13974 13936
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2281.90 2300 2300 2307 2369 2463
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2117.40 2134 2134 2141 2198 2286
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3175.60 3201 3201 3211 3296 3428
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5153.80 5195 5195 5210 5350 5564
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 11.70 12 10.8 10.8 12 11.8
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.40 5.9 5.6 5 5.5 4.9
قیمت تولید 1371.30 1394 1396 1394 1394 1423
تورم مواد غذایی -0.69 4.5 1.31 1.99 1.67 1.78
تغییر قیمت تولید کننده 3.00 2.5 2.3 2.1 2.1 2.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 213.60 222 230 226 230 242
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 210.40 221 221 220 221 232
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 3.75 3.75 3.75 3.75 4 4
نرخ بهره سپرده 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -390.00 -478 -492 -493 -487 -476
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.90 -8 -8 -8 -8 -6.5
تولید نفت خام 1033.00 1000 990 980 975 950
رابطه مبادله 5.30 506 503 517 515 658
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.70 28 28 28 28 31
بودجه دولت -6.40 -4 -4 -4 -4 -3.5
هزینه های دولت 529164.90 533398 533398 534986 549273 571244
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 8037200.00 8101498 8101498 8125609 8342614 8676318


الجزایر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.