آلبانی

بازارها آخرین مرجع
پول 109 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.09 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.48 2018-09
نرخ بیکاری 12.7 2018-09
نرخ تورم 1.9 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 1.6 2019-01
نرخ بهره 1 2019-02
موازنه تجاری -20189 2019-01
حساب جاری -146 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.4 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.92 2017-12
بودجه دولت -2 2017-12
اطمینان کسب و کار -1.3 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.09 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.48 2018-09
تولید ناخالص داخلی 13.04 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 381253 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 91538 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 4868 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11803 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 66386 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 36656 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25240 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 51939 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 41992 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 59907 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.7 2018-09
افراد شاغل 1152 2018-09
افراد بیکار 72 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 68.3 2018-09
دستمزد 60494 2018-09
حداقل دستمزد 26000 2019-12
جمعیت 2.87 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 59.7 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 23.2 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 1.6 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-01
قیمت تولید 104 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 2.83 2018-09
CPI مسکن آب و برق 105 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2019-01
تورم مواد غذایی 4.6 2019-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1 2019-02
عرضه پول M0 423428 2018-12
عرضه پول M1 478718 2018-12
عرضه پول M2 731352 2018-12
عرضه پول M3 1263928 2018-12
ترازنامه بانک 1467605 2018-11
نرخ بهره سپرده 0.1 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 545817 2018-11
نرخ وام 1.9 2019-02
وام به بخش خصوصی 320317 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -20189 2019-01
حساب جاری -146 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.4 2017-12
صادرات 21836 2019-01
واردات 42025 2019-01
گردش سرمایه -143 2018-09
ذخایر طلا 1.6 2019-03
تولید نفت خام 14 2018-08
بدهی خارجی 8041 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 266 2018-09
حواله 170 2018-09
شاخص تروریسم 1.01 2017-12
ورود توریست 3142318 2018-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.92 2017-12
بودجه دولت -2 2017-12
ارزش بودجه دولت -26521 2018-12
هزینه های دولت 39746 2018-09
درآمدهای دولت 449389 2018-12
بدهی های دولت 1042090 2018-09
هزینه های مالی 475910 2018-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.7 2017-12
مخارج نظامی 152 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -1.3 2018-12
تولید صنعتی 7.8 2018-09
تغییرات موجودی انبار 128787 2016-12
سرعت اینترنت 6793 2017-03
آدرس های IP 122132 2017-03
شاخص رقابتی 58.1 2018-12
رتبه رقابتی 76 2018-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 63 2018-12
تولید صنعتی 8.1 2018-09
استخراج معدن 7.1 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.3 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.4 2018-09
هزینه های مصرف کننده 283429 2018-09
نرخ وام بانکی 4.14 2018-11
تسهیلات اعتباری خریدار 175031 2018-11
شاخص خوشبینی اقتصادی 102 2018-09
قیمت گازوئیل 1.58 2019-01
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 343 2018-09
میزان ساخت و ساز 11.9 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلبانی - شاخص های اقتصادی.