آلبانی

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 109.43 109 110 111 112 113
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.09 0.9 1 0.7 0.6 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.48 3.6 3.9 3.8 3.9 3.7
نرخ بیکاری 12.70 12.7 12.5 12.3 12.2 11.5
نرخ تورم 1.90 2.6 2.5 2.7 2.8 3
نرخ بهره 1.00 1 1.25 1.25 1.5 2
موازنه تجاری -20188.90 -28900 -33400 -27130 -38800 -38500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.40 -7 -7 -7 -7 -6.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.92 67.8 67.8 67.8 67.8 66.3
بودجه دولت -2.00 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1
اطمینان کسب و کار -1.30 -2.6 -2.8 -3.1 -3.3 -5
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.30 -11.22 -11.5 -10.9 -11 -12
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.09 0.9 1 0.7 0.6 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.48 3.6 3.9 3.8 3.9 3.7
تولید ناخالص داخلی 13.04 14.5 14.5 14.5 14 14.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 381252.90 379656 385310 385121 392680 407209
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 91538.00 73140 95601 95554 97429 101034
تولید ناخالص داخلی سرانه 4868.20 4960 4960 4960 4960 4970
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11803.40 12200 12200 12200 12200 12700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 66386.02 67339 68081 68048 69383 71951
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 36655.55 36978 36636 36601 36636 37992
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25239.59 24994 26023 26010 26520 27502
تولید ناخالص داخلی از معادن 51939.24 55190 59936 59878 59936 62153
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 41992.48 43013 42998 42957 42998 44589
تولید ناخالص داخلی از خدمات 59907.30 59090 60884 60854 62048 64344
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 12.70 12.7 12.5 12.3 12.2 11.5
افراد شاغل 1152.00 1130 1131 1133 1132 1138
افراد بیکار 72.00 84 83 83 82 80
دستمزد 60494.00 61800 63513 64059 62500 64000
حداقل دستمزد 26000.00 26000 26000 26000 26000 27000
جمعیت 2.87 2.87 2.87 2.87 2.86 2.85
سن بازنشستگی زنان 60.67 60.83 60.67 60.67 60.83 61
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.90 2.6 2.5 2.7 2.8 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.60 109 107 108 108 111
قیمت تولید 104.00 105 106 107 107 110
تغییر قیمت تولید کننده 2.83 1.7 2 1.8 1.9 2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.90 111 109 109 108 112
تورم مواد غذایی 4.60 3.4 3.4 3.5 3.6 4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.20 104 105 106 107 110
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 1.00 1 1.25 1.25 1.5 2
نرخ بهره سپرده 0.10 0.1 0.35 0.35 0.6 0.6
نرخ وام 1.90 1.9 2.15 2.15 2.4 2.4
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -20188.90 -28900 -33400 -27130 -38800 -38500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.40 -7 -7 -7 -7 -6.5
واردات 42025.20 55100 58000 54062 62500 64000
صادرات 21836.40 26200 24600 26932 23700 25500
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.92 67.8 67.8 67.8 67.8 66.3
بودجه دولت -2.00 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1
ارزش بودجه دولت -26521.00 -1627 64 -1213 -1271 -983
هزینه های دولت 39746.00 38841 40966 40926 40966 42481
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70 30.4 30.4 30.4 30.4 30.1
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار -1.30 -2.6 -2.8 -3.1 -3.3 -5
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.30 -11.22 -11.5 -10.9 -11 -12
هزینه های مصرف کننده 283429.09 267570 312699 312546 318680 330471
قیمت گازوئیل 1.58 1.68 1.64 1.6 1.56 1.56
نرخ وام بانکی 4.14 4.31 4.56 4.56 4.81 4.81
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
جواز ساختمان 343.00 340 330 280 300 350


آلبانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.