آلبانی

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 108.04 110 111 111 112 114
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 1 0.7 0.6 0.6 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 3.9 3.8 3.9 3.6 3.7
نرخ بیکاری 12.60 12.5 12.3 12.2 12.2 11.5
نرخ تورم 1.50 1.4 1.7 2.2 2.5 2.5
نرخ بهره 1.00 1 1.25 1.5 1.5 2
موازنه تجاری -31231.00 0 0 -38800 -38800 -38500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -6.3 -6.3 -6.3 -6 -6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 61.3 61.3 61.3 60.5 60.5
بودجه دولت -2.00 -2.1 -2.1 -2.1 -2 -2
اطمینان کسب و کار -2.00 -2.8 -3.1 -3.3 -3.3 -5
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.70 -11.5 -10.9 -11 -11 -12
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 1 0.7 0.6 0.6 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 3.9 3.8 3.9 3.6 3.7
تولید ناخالص داخلی 13.04 14.5 14.5 14 14.5 14.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 382509.60 384498 388497 397427 396280 412132
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 91538.00 96056 93277 95108 94833 98627
تولید ناخالص داخلی سرانه 4868.20 4960 4960 4960 4970 4970
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11803.40 12200 12200 12200 12700 12700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 66582.37 68081 67647 69179 68979 71739
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35480.86 35949 37352 36865 36758 38229
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25406.64 26023 25719 26397 26321 27374
تولید ناخالص داخلی از معادن 51367.43 58811 52926 53371 53217 55345
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 43937.86 42191 42790 45651 45520 47341
تولید ناخالص داخلی از خدمات 60163.77 60884 61046 62510 62330 64823
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 12.60 12.5 12.3 12.2 12.2 11.5
افراد بیکار 70.00 83 83 82 82 80
دستمزد 60494.00 63513 64059 62500 62500 64000
حداقل دستمزد 26000.00 26000 26000 26000 27000 27000
جمعیت 2.87 2.87 2.87 2.86 2.85 2.85
سن بازنشستگی زنان 60.67 60.67 60.67 60.83 61 61
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.50 1.4 1.7 2.2 2.5 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.50 106 107 108 111 111
قیمت تولید 103.10 106 106 105 105 107
تغییر قیمت تولید کننده -0.20 2 1.8 1.9 2.1 2
تورم مواد غذایی 2.90 3.4 3.5 3.6 3.6 4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.65 104 105 105 104 107
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 1.00 1 1.25 1.5 1.5 2
نرخ بهره سپرده 0.10 0.1 0.35 0.35 0.35 0.85
نرخ وام 1.90 1.9 2.15 2.15 2.15 2.65
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -31231.00 0 0 -38800 -38800 -38500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -6.3 -6.3 -6.3 -6 -6
واردات 58914.00 58000 54062 62500 62500 64000
صادرات 27683.00 24600 26932 23700 23700 25500
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 61.3 61.3 61.3 60.5 60.5
بودجه دولت -2.00 -2.1 -2.1 -2.1 -2 -2
هزینه های دولت 39746.00 40197 40501 41296 41177 42824
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70 30.4 30.4 30.4 30.1 30.1
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار -2.00 -2.8 -3.1 -3.3 -3.3 -5
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.70 -11.5 -10.9 -11 -11 -12
هزینه های مصرف کننده 283429.09 312832 288814 294483 293633 305379
قیمت گازوئیل 1.63 1.55 1.51 1.47 1.44 1.44
نرخ وام بانکی 4.59 4.59 4.84 4.84 4.84 5.34


آلبانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.