آلبانی

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 110.60 112 112 113 113 115
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.68 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.31 2.3 3.6 3.5 3.2 3.7
نرخ بیکاری 12.00 11.8 12 11.8 11.7 11.9
نرخ تورم 1.30 1.5 1.8 2.3 2.4 2.5
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1.25
موازنه تجاری -32132.30 -38800 -38800 -33800 -31500 -38500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -6.3 -6 -6 -6 -6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 61.3 60.5 60.5 60.5 60.5
بودجه دولت -2.00 -2.1 -2 -2 -2 -2
اطمینان کسب و کار 4.20 -3.3 -3.5 -3.8 -4.1 -4.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.30 -11 -11.4 -11.6 -11.9 -12
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.68 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.31 2.3 3.6 3.5 3.2 3.7
تولید ناخالص داخلی 15.06 15.7 16.9 16.9 16.9 16.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 386848.30 391307 397239 400388 399227 405786
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 90933.00 121226 75095 94116 93843 125711
تولید ناخالص داخلی سرانه 5075.40 5350 6000 6000 6000 6000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12306.30 12350 12700 12700 12700 12700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 67874.00 68114 69349 70250 70046 70634
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35200.58 36297 37384 36433 36327 37640
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26022.51 25991 26185 26933 26855 26953
تولید ناخالص داخلی از معادن 52102.67 52549 48333 53926 53770 54493
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 44146.88 44948 45196 45692 45560 46612
تولید ناخالص داخلی از خدمات 62521.63 61548 63117 64710 64522 63825
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 12.00 11.8 12 11.8 11.7 11.9
افراد بیکار 72.00 82 82 82 82 80
دستمزد 52645.00 62500 62500 62500 62500 64000
حداقل دستمزد 26000.00 26000 27000 27000 27000 27000
جمعیت 2.87 2.88 2.86 2.86 2.86 2.86
سن بازنشستگی زنان 60.67 60.83 61 61 61 61
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.30 1.5 1.8 2.3 2.4 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.40 107 110 109 109 110
قیمت تولید 102.40 105 105 105 105 107
تغییر قیمت تولید کننده -1.60 1 2.1 2 2.3 2
تورم مواد غذایی 3.20 3.6 3.6 3.6 3.6 4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.20 104 104 104 105 107
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1.25
نرخ بهره سپرده 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
نرخ وام 1.90 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -32132.30 -38800 -38800 -33800 -31500 -38500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -6.3 -6 -6 -6 -6
واردات 59144.20 61300 57500 55200 55200 62500
صادرات 27012.00 23700 23700 23700 23700 25500
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 61.3 60.5 60.5 60.5 60.5
بودجه دولت -2.00 -2.1 -2 -2 -2 -2
هزینه های دولت 41296.00 44534 39237 42741 42617 46182
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70 30.4 30.1 30.1 30.1 30.1
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 4.20 -3.3 -3.5 -3.8 -4.1 -4.5
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.30 -11 -11.4 -11.6 -11.9 -12
هزینه های مصرف کننده 313596.96 277545 274695 324573 323632 287814
قیمت گازوئیل 1.59 1.46 1.41 1.37 1.34 1.26
نرخ وام بانکی 3.92 4.8 4.8 4.59 4.59 4.8


آلبانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.