آلبانی

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 109.00 110 111 111 112 113
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.56 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.21 3.8 3.9 3.6 3.5 3.7
نرخ بیکاری 12.60 12.3 12.2 12.2 12.2 11.5
نرخ تورم 1.50 1.5 1.8 2.5 2.3 2.5
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1.25
موازنه تجاری -31790.00 0 -38800 -38800 -38800 -38500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -6.3 -6.3 -6 -6 -6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 61.3 61.3 60.5 60.5 60.5
بودجه دولت -2.00 -2.1 -2.1 -2 -2 -2
اطمینان کسب و کار -4.10 -3.1 -3.3 -3.5 -3.8 -4.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.30 -10.9 -11 -11.4 -11.6 -12
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.56 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.21 3.8 3.9 3.6 3.5 3.7
تولید ناخالص داخلی 15.06 15.7 15.7 16.9 16.9 16.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 383435.30 388497 396122 393453 396280 410778
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 91538.00 93277 95108 94467 94833 98627
تولید ناخالص داخلی سرانه 5075.40 5350 5350 6000 6000 6000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12306.30 12350 12350 12700 12700 12700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 66938.96 67647 68975 68510 68979 71527
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 36085.42 37352 38085 37829 36758 39494
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25275.27 25719 26224 26047 26321 27194
تولید ناخالص داخلی از معادن 46653.17 52926 53965 53601 53217 55962
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 43625.25 42790 43630 43336 45520 45245
تولید ناخالص داخلی از خدمات 60924.05 61046 62244 61824 62330 64547
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 12.60 12.3 12.2 12.2 12.2 11.5
افراد بیکار 70.00 83 82 82 82 80
دستمزد 51531.00 63513 62500 62500 62500 64000
حداقل دستمزد 26000.00 26000 26000 27000 27000 27000
جمعیت 2.87 2.87 2.86 2.85 2.85 2.85
سن بازنشستگی زنان 60.67 60.67 60.83 61 61 61
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.50 1.5 1.8 2.5 2.3 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.12 107 108 111 109 110
قیمت تولید 103.10 106 105 105 105 107
تغییر قیمت تولید کننده -0.20 1.8 1.9 2.1 2 2
تورم مواد غذایی 3.00 3.5 3.6 3.6 3.6 4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.86 105 104 104 104 107
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1.25
نرخ بهره سپرده 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.35
نرخ وام 1.90 1.9 1.9 1.9 1.9 2.15
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -31790.00 0 -38800 -38800 -38800 -38500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -6.3 -6.3 -6 -6 -6
واردات 59537.00 58000 62500 62500 62500 64000
صادرات 27747.00 24600 23700 23700 23700 25500
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 61.3 61.3 60.5 60.5 60.5
بودجه دولت -2.00 -2.1 -2.1 -2 -2 -2
هزینه های دولت 39746.00 40501 41296 41018 41177 42824
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70 30.4 30.4 30.1 30.1 30.1
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار -4.10 -3.1 -3.3 -3.5 -3.8 -4.5
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.30 -10.9 -11 -11.4 -11.6 -12
هزینه های مصرف کننده 283429.09 288814 294483 292499 293633 305379
قیمت گازوئیل 1.62 1.58 1.54 1.5 1.46 1.46
نرخ وام بانکی 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.84


آلبانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.