افغانستان

بازارها آخرین مرجع
پول 80.55 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.2 2017-12
نرخ بیکاری 8.8 2018-12
نرخ تورم 1.8 2019-03
موازنه تجاری -6531 2018-12
حساب جاری -595 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -28 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.1 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.2 2017-12
تولید ناخالص داخلی 20.82 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 618 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1804 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 139181 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 65138 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 51872 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4206 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 274350 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 140570 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 235 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 265637 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.8 2018-12
جمعیت 31.6 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.8 2019-03
اندازه اصل تورم 1 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2019-02
CPI مسکن آب و برق 107 2019-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 2019-02
تورم مواد غذایی 2.6 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 262 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 1 2019-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -6531 2018-12
حساب جاری -595 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -28 2017-12
صادرات 875 2018-12
واردات 7407 2018-12
ذخایر طلا 21.9 2019-06
شاخص تروریسم 9.39 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.1 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
ارزش بودجه دولت -10433 2017-12
هزینه های دولت 174187 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 11.9 2017-12
مخارج نظامی 204 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1902 2017-03
آدرس های IP 14505 2017-03
تولید سیمان 110 2017-12
تغییرات موجودی انبار 544374 2017-12
شاخص فساد مالی 16 2018-12
رتبه فساد مالی 172 2018-12
آسانی کسب و کار 167 2018-12
تولید الکتریسیته 1098 2017-12
استخراج معدن 14.6 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 1112235 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: افغانستان - شاخص های اقتصادی.