افغانستان

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 74.40 74.99 75.28 75.57 75.87 76.46
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.20 2.5 2.5 2.5 2.5 3.2
نرخ بیکاری 8.80 8.9 8.9 8.9 8.9 9
نرخ تورم 0.80 5.2 4.7 4.9 5 5.3
موازنه تجاری -6960.70 -6047 -6047 -6047 -6047 -6368
حساب جاری -595.20 -558 -541 -524 -518 -516
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20.00 -12 -12 -12 -12 -9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.60 6.8 6.8 6.8 6.8 6.2
بودجه دولت -0.70 0.5 0.5 0.5 0.5 -0.7
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.20 2.5 2.5 2.5 2.5 3.2
تولید ناخالص داخلی 20.82 22 22 22 22 23
تولید ناخالص داخلی سرانه 618.30 634 634 634 634 642
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1804.00 1817 1817 1817 1817 1841
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 265637.00 257000 257000 257000 257000 261500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 139181.00 135000 135000 135000 135000 141000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 65138.00 69900 69900 69900 69900 70000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 51872.00 52400 52400 52400 52400 52770
تولید ناخالص داخلی از معادن 4206.00 3720 3720 3720 3720 3960
تولید ناخالص داخلی از خدمات 274350.00 271500 271500 271500 271500 276000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 140570.00 143000 143000 143000 143000 148500
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 235.00 247 247 247 247 254
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 8.80 8.9 8.9 8.9 8.9 9
جمعیت 29.70 32.5 32.5 32.5 30.8 31.9
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.80 5.2 4.7 4.9 5 5.3
اندازه اصل تورم 2.70 1.7 1.5 1.3 1.5 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 262.40 283 283 283 283 292
تورم مواد غذایی -0.50 6 5 4 3.5 4
CPI مسکن آب و برق 110.70 108 108 108 110 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119.80 107 107 107 113 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.20 118 116 117 117 123
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -6960.70 -6047 -6047 -6047 -6047 -6368
حساب جاری -595.20 -558 -541 -524 -518 -516
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20.00 -12 -12 -12 -12 -9
واردات 7792.60 6721 6721 6721 6721 7060
صادرات 831.93 674 674 674 674 692
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.60 6.8 6.8 6.8 6.8 6.2
بودجه دولت -0.70 0.5 0.5 0.5 0.5 -0.7
مخارج نظامی 180.85 178 178 178 178 175
هزینه های دولت 174187.00 186000 186000 186000 186000 191000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 11.90 11.6 11.6 11.6 11.6 11.4
ارزش بودجه دولت -10433.20 -6750 -6750 -6750 -6750 -6190
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
استخراج معدن 82.50 4060 4060 4060 4060 4700
تولید الکتریسیته 1076.30 1147 1147 1147 1147 1178
تولید سیمان 186.30 210 210 210 210 224
تغییرات موجودی انبار 544374.00 432100 432100 432100 432100 481000
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 1112235.00 1230000 1230000 1230000 1230000 1250000


افغانستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.