شاخص های اقتصادی | FA | TRADINGECONOMICS.COM | | ?continent=america

تولید ناخالص داخلیتولید ناخالص داخلی YoYتولید ناخالص داخلی QoQنرخ بهرهنرخ تورمنرخ بیکاریبودجهبدهیحساب جارینرخ ارزجمعیت
193913.20%3.20%2.50%2.00%3.60%-3.80%105.40%-2.4098.03325.72
125901.20%0.40%0.00%1.70%7.70%-0.50%85.10%3.001.12340.72
122386.40%1.40%4.35%2.50%3.67%-4.20%47.60%0.406.931395.38
48720.80%0.50%-0.10%0.50%2.50%-3.80%253.00%3.50110.45126.71
36770.70%0.40%0.00%2.00%3.20%1.70%60.90%7.301.1282.85
26221.80%0.50%0.75%2.10%3.80%-2.00%84.70%-3.901.2766.19
26016.60%1.60%6.00%2.92%3.53%-3.42%68.70%-2.3069.691283.60
25831.10%0.30%0.00%1.30%8.70%-2.50%98.40%-0.301.1267.19
20561.10%0.10%6.50%4.94%12.70%-7.10%77.22%-0.774.04208.49
19350.10%0.20%0.00%1.10%10.20%-2.10%132.20%2.501.1260.48
16531.60%0.10%1.75%2.00%5.70%-0.70%90.60%-3.001.3437.31
15780.50%0.80%7.75%5.20%4.70%2.70%13.50%7.0064.36146.90
15311.80%-0.30%1.75%0.60%4.10%-1.60%36.60%4.701188.6351.61
13232.30%0.20%1.50%1.30%5.20%-0.60%40.70%-1.500.6924.70
13112.40%0.70%0.00%1.50%14.70%-2.50%97.10%0.901.1246.66
11511.30%-0.20%8.25%4.41%3.20%-2.00%46.00%-1.6019.01125.33
10165.07%-0.52%6.00%2.83%5.01%-1.76%29.80%-3.0014515.00264.20
851-3.00%-2.40%24.00%19.50%14.70%-1.50%28.30%-3.506.0780.81
8261.70%0.50%0.00%2.90%3.30%1.50%52.40%10.801.1217.12
6843.60%1.07%3.00%-1.90%6.00%-9.20%19.10%9.203.7533.41
6791.40%0.20%-0.75%0.70%2.40%1.20%29.70%10.201.018.48
638-6.20%-1.20%71.48%55.80%9.10%-5.50%86.20%-5.4044.7844.50
5731.72%0.49%1.38%0.66%3.73%-1.40%31.20%11.6031.4623.58
5382.40%1.20%-0.25%2.10%7.10%0.90%38.80%2.009.6410.12
5254.60%1.40%1.50%2.20%5.90%-0.40%48.90%-0.703.8637.98
4931.10%0.20%0.00%2.08%5.70%-0.70%102.00%-1.301.1211.41
482-16.60%6.80%22.40%1304494.00%7.30%-20.00%23.00%6.005619.5431.83
4552.80%1.00%1.75%1.23%0.90%-2.50%41.80%7.5031.9366.41
4401.80%18.00%51.40%12.20%-3.90%44.20%1.3042000.0082.10
4171.10%0.30%0.00%1.70%7.30%0.10%73.80%2.301.128.82
3992.50%-0.10%1.00%2.90%3.80%4.40%36.20%8.108.745.30
3831.70%0.80%2.75%-2.50%1.72%-1.80%18.60%6.603.679.40
3762.01%-13.77%13.50%11.37%23.10%-5.10%21.30%2.00306.45190.89
3491.10%1.40%6.75%4.40%27.60%-4.40%55.80%-3.5014.3557.73
3410.60%1.30%2.75%2.10%2.80%2.10%38.40%4.307.857.48
3343.00%0.10%0.00%1.70%4.60%0.00%64.80%9.101.124.84
3252.60%0.30%-0.65%1.00%3.70%0.50%34.10%6.106.695.78
3241.20%3.80%2.24%0.60%2.20%0.40%112.20%17.701.385.64
3154.50%1.10%3.00%0.20%3.40%-3.70%51.80%2.304.1832.40
3145.60%1.00%4.50%3.00%5.20%-3.00%41.90%-2.4052.45107.00
3092.80%0.00%4.25%3.25%10.80%-3.10%50.50%-3.803339.0549.83
3055.20%5.79%12.25%8.82%5.90%-6.60%72.50%-5.80151.30200.16
2771.60%0.00%3.00%2.00%6.90%-1.70%25.60%-3.10694.6118.75
2522.20%0.60%0.00%1.50%7.00%-0.70%58.90%-1.901.125.51
2507.90%7.90%6.00%5.55%4.20%-4.80%27.90%-3.6084.49161.80
2355.50%5.40%15.75%13.00%8.10%-9.50%101.20%-2.4016.9796.20
2246.79%6.88%6.25%2.93%2.17%-3.70%57.50%3.0023395.0094.67
2181.80%0.50%0.00%0.80%6.80%-0.50%121.50%-0.601.1210.29