شاخص های اقتصادی

شاخص های اقتصادی

بازارها

پول

دولت

مصرف کننده

تولید ناخالص داخلی

کار

دستمزد

قیمت ها

2تجارت

مسکن سازی

تجارت

تولید

مالیات

پیش بینی شاخص های اقتصادی

بازارها

پول

دولت

مصرف کننده

تولید ناخالص داخلی

کار

دستمزد

قیمت ها

تجارت

مسکن سازی

تجارت2

تولید

مالیات

اقتصاد کشورها

قاره آمریکا

قاره اروپا

قاره آفریقا

قاره آسیا

استرالیا و اقیانوسیه

پیش بینی اقتصاد کشورها

قاره آمریکا

قاره اروپا

قاره آفریقا

قاره آسیا

استرالیا و اقیانوسیه

نمای کلی

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
تقویم واقعی قبلی توافق TE
11:00 PM
AU
CommBank Services PMI Flash  SEP 49.1 45.3 49.7
11:00 PM
AU
CommBank Manufacturing PMI Flash  SEP 50.9 50.9 52
04:30 AM
NL
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی  Q2 0.5% 0.5% 0.5%
07:15 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit آنی  SEP 53.4 53.2 52.9
07:15 AM
FR
پی ام آی توليد Markit آنی  SEP 51.1 51.2 51.5
07:30 AM
DE
پی ام آی خدمات Markit آنی  SEP 54.8 54.3 54.5
07:30 AM
DE
پی ام آی توليد Markit آنی  SEP 43.5 44.0 44.1
08:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit آنی  SEP 53.5 53.3 53.4
08:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit آنی  SEP 47 47.3 47.5
08:00 AM
ES
موازنه تجاری  JUL €-1.53B €-2.9B
10:00 AM
DE
گزارش ماهیانه Bundesbank  
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout