هر کیلو خاموت 8

 • نرخ فعلی:4750
 • بالاترین قیمت ماه:4750
 • پایین ترین قیمت ماه:4750
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۰۸/۱۲

نمودار تحولات سالانه قیمت   هر کیلو خاموت 8

آرشیو قیمت کالا تاریخ
4,750 ریال۱۳۹۸/۰۶/۱۱
4,800 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۶
4,850 ریال۱۳۹۸/۰۵/۲۰
5,000 ریال۱۳۹۸/۰۵/۳
4,550 ریال۱۳۹۸/۰۴/۲۴
4,700 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۷
4,950 ریال۱۳۹۸/۰۴/۱۲
5,050 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۶
4,930 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۲
5,130 ریال۱۳۹۸/۰۳/۲۰
5,330 ریال۱۳۹۸/۰۲/۱۴
5,230 ریال۱۳۹۸/۰۱/۲۵
5,300 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۳
5,250 ریال۱۳۹۷/۱۲/۴
4,630 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۸
4,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۱
3,980 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
4,100 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۸
3,760 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
3,920 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۰
4,600 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
5,050 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳
5,250 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۰
5,270 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 4,850 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 100 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 4,913 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 163 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.43%